พระคัมภีร์เป็นมาตรฐาน  Bible-based

เราเชื่อในพระคัมภีร์ทุกข้อทุกตอนว่าเป็นพระดำรัสของพระเจ้า เป็นถ้อยคำที่มีฤทธิ์เดชเปลี่ยนแปลงชีวิตและเป็นอาหารที่บำรุงเลี้ยงจิตวิญญาณของผู้เชื่อ เราเห็นคุณค่าการศึกษาพระวจนะทั้งในชีวิตส่วนตัว ในกลุ่มย่อย และการศึกษาผ่านระบบพระคริสตธรรม เราใช้พระคัมภีร์เป็นมาตรฐานสูงสุดในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ และเราปรารถนาที่จะดำเนินชีวิตตามหลักการพระคัมภีร์ด้วยความถ่อมใจและด้วยความเชื่อฟัง

 

พระเยซูเป็นศูนย์กลาง  Christ-centered
พระคัมภีร์กล่าวว่า พระคริสต์ทรงเป็นผู้นำสูงสุดของคริสตจักร ร่างกายต้องเชื่อฟังศีรษะ คริสตจักรก็ต้องเชื่อฟังพระเยซูคริสต์ เราจึงให้ความสำคัญกับการศึกษาชีวิตและคำสอนของพระเยซู เราเชื่อมั่นว่า พระองค์ได้วางแบบอย่างไว้ให้เราได้ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อฟังและความไว้วางใจในพระเจ้า ความรอดและการไถ่ของพระเยซูคริสต์เป็นหัวใจของความเชื่อคริสเตียน ดังนั้นเราจึงยึดมั่นในคำสอนและหลักปฏิบัติที่โน้มนำผู้เชื่อไปสู่การเห็นคุณค่าและยึดมั่นในความรอดผ่านไม้กางเขน และการรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์

 

คริสตจักรที่ร่วมสมัย Contemporary Church
พระเจ้าทรงใช้คริสตจักรให้เป็นพระพรนำความรักและแผนการแห่งความรอดไปสู่สังคมและชุมชน สิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากคริสตจักรขาดปฏิสัมพันธ์ การปรับตัว และการเชื่อมโยงกับสังคมปัจจุบัน เราเชื่อว่าคริสตจักรเป็นคำตอบทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและในระดับสังคม ในระดับปัจเจกบุคคล เราต้อนรับคนทุกประเภท เรายอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคล เราเชื่อว่าความแตกต่างจะนำการเสริมสร้างซึ่งกันและกันให้เกิดขึ้นในคริสตจักรไปสู่สังคม เราคาดหวังที่จะเป็นคำตอบให้กับสังคมในเรื่องต่างๆ ทั้งในเรื่องการดำเนินชีวิตประจำวัน ชีวิตครอบครัว การให้แนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม รวมถึงแก่นสารสาระและหลักปรัชญาชีวิต

 

ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ Holistic Life
เมื่อเราต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิต พระองค์จะประทานชีวิตใหม่ให้กับเรา และพระองค์จะประทานให้อย่างครบบริบูรณ์ นี่คือสิ่งที่เราเชื่อและให้ความสำคัญ เราเห็นคุณค่าชีวิตที่สมดุลในทุกด้าน เราเชื่อว่าชีวิตที่มีพระเจ้าจะเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยสันติสุข ความชื่นชมยินดี และการเกิดผลในทุกทาง ความเติบโตในพระเจ้าไม่ขัดแย้งกับความเจริญก้าวหน้าในการเรียนและในอาชีพการงาน เราอยากเห็นสมาชิกทุกคนมีความสุข มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ การเรียนดี การงานเด่น และครอบครัวอบอุ่น

 

รับใช้ตามการทรงเรียก  Fulfill God’s Calling
พระเจ้ามีน้ำพระทัยเฉพาะเจาะจงสำหรับผู้เชื่อทุกคน พระองค์ทรงเรียกผู้เชื่อให้ก้าวออกมาเป็นสาวกของพระคริสต์ ทรงใส่ทักษะของประทานที่แตกต่างกันไว้ในชีวิตของแต่ละคน เพื่อเขาจะเติบโตขึ้นและมีส่วนปรนนิบัติรับใช้ในคริสตจักร ในบทบาทที่แตกต่างกันไป เราจึงเชื่อและเห็นคุณค่าการมีส่วนร่วมรับใช้ของสมาชิกทุกคน เราเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า ทุกคนควรมีส่วนร่วมรับใช้ตามความสามารถและของประทานของตน งานรับใช้ทุกประเภทล้วนมีคุณค่าในสายพระเนตรพระเจ้า สมาชิกทุกคนสามารถเติบโตและมีส่วนรับใช้ตามการทรงเรียกของตนเองได้อย่างแท้จริง

เกี่ยวกับเรา

นิมิต

พันธกิจหลัก

ค่านิยมหลัก

หลักข้อเชื่อ

คณะผู้นำ