พระคัมภีร์ (Holy Bible)
พระคัมภีร์ทุกข้อทุกตอนทั้ง 66 เล่มได้รับการดลใจจากพระเจ้า เป็นพระวจนะของพระเจ้าและการเปิดเผยที่สมบูรณ์โดยไม่มีเพิ่มเติมอีก ต้นฉบับถูกเขียนขึ้นโดยไม่มีข้อผิดพลาด มีสิทธิอำนาจและใช้เป็นมาตรฐานในการดำเนินชีวิตคริสเตียน

พระเจ้า (God)
พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียว เป็นพระวิญญาณผู้มีฤทธานุภาพไม่จำกัด และทรงพระชนม์อยู่นิจนิรันดร์ ทรงบริสุทธิ์ อุดมด้วยความรักมั่นคงและความยุติธรรม พระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่ง ทรงมีสามพระภาค คือ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทั้งสามพระภาคเท่าเทียมกันและเป็นพระเจ้าองค์เดียว

พระเยซูคริสต์ (Jesus Christ)
พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า ทรงเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์และทรงเป็นพระเจ้าอย่างสมบูรณ์  พระองค์ถือกำเนิดจากหญิงพรหมจารี ทรงปราศจากบาปทั้งสิ้น ทรงสิ้นพระชนม์ที่กางเขนเพื่อไถ่บาปมนุษย์ และฟื้นคืนพระชนม์ในวันที่สามแล้วจึงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ ประทับที่เบื้องขวาของพระเจ้าเพื่ออธิษฐานเผื่อเรา พระเยซูเป็นทางเดียวที่จะไปสู่พระบิดา

พระวิญญาณบริสุทธิ์ (Holy Spirit)
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระเจ้า ทรงประทับในผู้เชื่อทันทีที่บังเกิดใหม่ เพื่อผูกพันเข้าส่วนในพระเจ้าและเป็นมัดจำแห่งความรอด ทรงเป็นพระผู้ช่วย ผู้ดลใจให้ผู้เชื่อสำนึกบาป นำให้บังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณ และสถิตอยู่ในผู้เชื่อเพื่อดำเนินชีวิตในฤทธิ์เดชและความบริสุทธิ์  พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้มอบของประทานที่แตกต่างกันให้แก่ผู้เชื่อทุกคนเพื่อรับใช้ในพระกายของพระเยซูคริสต์ และของประทานทุกอย่างที่มีในพระคัมภีร์ยังคงมีอยู่ในยุคปัจจุบัน
การอธิษฐานภาษาแปลกๆ ตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้พูด เป็นหมายสำคัญอย่างหนึ่งของการเต็มล้นในพระวิญญาณ เพื่อช่วยให้ผู้เชื่อได้รับฤทธิ์เดช มีชัยชนะเหนือการทดลองและรับใช้พระเจ้าอย่างเกิดผล
การสำแดงของพระวิญญาณต้องอยู่ในกรอบพระคัมภีร์ และสามารถวินิจฉัยได้ อย่างไรก็ตาม คริสเตียนควรให้ความสำคัญสูงสุดไปที่ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งจะคงอยู่แม้ในโลกหน้า

ทูตสวรรค์และวิญญาณชั่ว (Angels and Evil Spirit)
พระเจ้าสร้างทูตสวรรค์จำนวนมาก โดยทูตสวรรค์แต่เดิมนั้นปราศจากบาป แต่ทูตสวรรค์ได้ตั้งใจทำบาป จึงกลายเป็นซาตาน และนำทูตสวรรค์บางส่วนที่ติดตามให้กลายเป็นผีวิญญาณชั่ว ในปัจจุบันนี้ทูตสวรรค์ที่ทำบาปกำลังครอบครองโลกในฝ่ายวิญญาณและพยายามทำลายแผนการของพระเจ้ารวมทั้งชีวิตมนุษย์  แต่อย่างไรก็ตาม มารไม่มีอำนาจเหนือพระเจ้า

มนุษย์ (Human)
พระเจ้าทรงรักมนุษย์ ทรงสร้างมนุษย์คู่แรกขึ้นในพระฉายของพระองค์ให้ปราศจากบาป มีสติปัญญา ความสามารถ และสิทธิอำนาจในการเป็นตัวแทนของพระเจ้าเพื่อปกครองโลก แต่มนุษย์คู่แรกทำบาปโดยความตั้งใจจึงทำให้มนุษย์ทั้งปวงตกอยู่ใต้อำนาจความบาป และเสื่อมลงในทุกด้าน

ความรอด (Salvation)
ลำพังการทำดีของมนุษย์ไม่สามารถช่วยให้รอดจากบาปได้ พระเจ้ารักและเห็นคุณค่ามนุษย์ทุกคน จึงประทานทางรอดจากบาปและนรกบึงไฟด้วยการพึ่งพาพระคุณความดีของพระเจ้า ผ่านทางความเชื่อในการไถ่บาปของพระเยซูคริสต์  การรับความรอดจะเกิดขึ้นเมื่อมีการตัดสินใจส่วนบุคคลด้วยท่าทีกลับใจจากบาปอย่างแท้จริง และเชื่อพึ่งในการไถ่บาปที่กางเขนของพระเยซูคริสต์ อันนำไปสู่ประสบการณ์แห่งการบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณ

คริสตจักร (Church)
พระเยซูคริสต์ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักรและคริสตจักรเป็นพระวรกายของพระเยซู คริสตจักรจึงต้องนบนอบเชื่อฟังพระเยซูคริสต์ พระเยซูคริสต์เป็นผู้ตั้งคริสตจักรให้เป็นพรและคำตอบต่อโลก เพื่อนำโลกกลับมาหาพระองค์ คริสตจักรสากลประกอบด้วยผู้ที่เชื่อวางใจพระเยซูคริสต์ทั่วโลกทุกยุคทุกสมัย รวมกันเป็นพระกายของพระคริสต์ ส่วนคริสตจักรท้องถิ่นประกอบด้วยผู้เชื่อที่มารวมกันในท้องที่และนมัสการ ฟังคำสอนสามัคคีธรรม เป็นพยาน และอธิษฐาน โดยมีศิษยาภิบาลที่พระเยซูคริสต์แต่งตั้งขึ้นทำหน้าที่ปกครองดูแลคริสตจักร คริสเตียนทุกคนต้องเป็นสมาชิกและผูกพันตัวกับคริสตจักรท้องถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่ง

พิธีบัพติศมาและพิธีมหาสนิท (Baptism and Holy Communion)
พระเจ้าทรงตั้งพิธีสำคัญ 2 พิธีนี้ไว้สำหรับคริสเตียน เพื่อแสดงออกถึงความเชื่อภายในที่สะท้อนเป็นการกระทำภายนอก พิธีเหล่านี้ไม่ได้เป็นเงื่อนไขของการได้รับความรอด พิธีบัพติศมาเป็นการจุ่มกายมิดน้ำเพื่อแสดงสัญลักษณ์ของการตาย การถูกฝัง และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ ผู้ที่จะรับพิธีนี้ได้ต้องเป็นคนที่กลับใจบังเกิดใหม่แล้วเท่านั้น พิธีมหาสนิทเป็นพิธีที่ระลึกถึงการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ ซึ่งควรทำเป็นประจำสม่ำเสมอจนกว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมา

การนมัสการ (Worship)
การนมัสการเป็นการเห็นคุณค่าและเทิดทูนพระเจ้าจนแสดงออกมาภายนอก ซึ่งรวมทั้งการดำเนินชีวิตที่ดีงามและการประชุมนมัสการ พระเจ้าแสวงหาผู้ที่นมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริง การนมัสการอย่างถูกต้องจึงช่วยให้เราเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้น ซึ่งเราสามารถดูการแสดงออกในการนมัสการได้ตามที่พระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ เราสามารถใช้เครื่องดนตรีในการนมัสการ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมนมัสการได้มีส่วนใช้ของประทาน โดยให้บรรยากาศการนมัสการมีอิสระอย่างเป็นระเบียบเพื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสามารถทำงานได้

การสามัคคีธรรม (Fellowship)
เราเป็น Cell Church ซึ่งเชื่อว่าการสามัคคีธรรมต้องมีทั้งระดับกลุ่มย่อย และระดับภาพคริสตจักร (เฉลิมฉลอง) เราให้ความสำคัญกับการสามัคคีธรรมทั้งอย่างเป็นทางการ (Formal) และไม่เป็นทางการ (Informal) และส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างกันในคริสตจักร การสามัคคีธรรมเป็นวิถีชีวิตของชุมชน (Community Life) ไม่ใช่เพียงแค่การเข้าร่วมกิจกรรมประจำสัปดาห์เท่านั้น กลุ่มสามัคคีธรรมย่อยที่แข็งแรง จะนำไปสู่การเป็นคริสตจักรที่แข็งแรง คริสตจักรแต่งตั้งผู้นำกลุ่มแคร์ซึ่งมีคุณสมบัติตามพระคัมภีร์และมาตรฐานของคริสตจักรเพื่อเป็นผู้อภิบาลและนำกลุ่มให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้า

การประกาศข่าวประเสริฐ (Evangelism)
การประกาศข่าวประเสริฐเป็นหน้าที่ที่สำคัญของคริสเตียนทุกคน ไม่ว่าเขาจะมีของประทานการประกาศหรือไม่ก็ตาม (1 โครินธ์ 9:16) เราประกาศข่าวประเสริฐกับคนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ตามพระมหาบัญชา (มัทธิว 28:19-20) เราเน้นการประกาศที่เป็นธรรมชาติ (Natural Evangelism)

N – Nice   A – Attitude  T – Time  U – Understanding  R – Relationship  A – Appropriation  L – Love

และเราเชื่อว่าหมายสำคัญการอัศจรรย์จะช่วยให้การประกาศเกิดผลและเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการประกาศข่าวประเสริฐ

หมายสำคัญการอัศจรรย์ และการรักษาโรค (Signs, Wonders and Healing)
พระเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่และทำหมายสำคัญการอัศจรรย์รวมถึงรักษาโรคผ่านการอธิษฐานด้วยความเชื่อของคริสเตียน โดยปกติแล้วพระเจ้ามีพระประสงค์ที่จะรักษาความเจ็บป่วยให้หาย ยกเว้นเป็นน้ำพระทัยพิเศษของพระเจ้าที่อนุญาตให้ความเจ็บป่วยนั้นคงอยู่ การอัศจรรย์ของพระเจ้าสามารถเกิดขึ้นได้อย่างทันทีทันใด แต่ในบางเวลาพระองค์มีพระประสงค์ที่จะให้เรารอคอย หรือทำการอัศจรรย์อย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรก็ตาม การอธิษฐานเผื่อไม่ขัดแย้งกับการทำส่วนของเราอย่างเต็มที่ รวมถึงการรักษาผ่านแพทย์

การพิพากษานิรันดร์ (The Final Judgement)
เมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ผู้เชื่อที่ล่วงหลับไปแล้ว (ตายฝ่ายร่างกาย) จะฟื้นขึ้นจากความตาย รวมถึงผู้เชื่อที่ดำเนินอยู่บนโลก โดยจะได้รับกายใหม่  และจะได้ปกครองโลกร่วมกับพระเยซูคริสต์ในยุคพันปี หลังจากนั้นจะมีการพิพากษาใหญ่ โดยคนที่ไม่เชื่อและไม่รับการอภัยจากพระเจ้าต้องรับการพิพากษาเพราะบาปที่ตนได้ทำลงไปและรับโทษในนรกบึงไฟนิรันดร์ ส่วนผู้เชื่อทุกคนจะได้อยู่กับพระเจ้าในอนาคตนิรันดร์ ได้นมัสการพระเจ้าในสวรรค์ซึ่งเต็มไปด้วยพระพรนิรันดร์

เกี่ยวกับเรา

นิมิต

พันธกิจหลัก

ค่านิยมหลัก

หลักข้อเชื่อ

คณะผู้นำ