อย่าเอาโอกาสไปฝังดิน

  มัทธิว 25:14-30

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  3 สิงหาคม 2014

pdf

mp3

1. บ่าวที่สัตย์ซื่อ (16-17, 20-23)

1.1. รับผิดชอบแม้นายไม่อยู่ (14)
1.2. รับผิดชอบอย่างเต็มที่ในส่วนที่ได้รับ (15)
1.3 รับผิดชอบโดยทำให้จำเริญขึ้น (16-17)
1.4. รับผิดชอบอย่างต้องเสนอรายงาน (19)

2. บ่าวที่ไม่สัตย์ซื่อ (18, 24-30)

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand