ช่องว่างของความคาดหวัง

  ยอห์น 11:1-5

   อาจารย์จักรพันธ์ แกล้วกล้า

   28 ธันวาคม 2015

pdf

mp3

1. สมการของความคาดหวังแบบมนุษย์ต่างกับสมการความคาดหวังแบบพระเจ้า

2. การลำดับความสำคัญของมนุษย์ต่างจากการลำดับความสำคัญของพระเจ้า

2.1 วนเวียนอยู่ในอดีต
2.2 ยึดติดกับอนาคต

3. ความคาดหวังในการรู้จักพระเจ้าสำคัญกว่าประสบการณ์ในฤทธิ์อำนาจของพระองค์

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand