เผชิญสถานการณ์ที่ยากตัดสินใจ

  มัทธิว 27:11-26

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  21 มิถุนายน 2015

pdf

mp3

1. อำนาจตัดสินใจอยู่ในมือเรา

2. เราต้องยึดหลักการที่ถูกต้องเพื่อตัดสินใจ

3. การไม่ตัดสินใจ ก็คือ การตัดสินใจ

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand