คริสต์มาสแรก

   ลูกา 2:1-20

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

   14 ธันวาคม 2014

pdf

mp3

1.เสรีภาพจากความกลัว (8–10ก)

2.ความยินดีในความรอด (10ข-11)

3.สันติสุขที่เป็นนิรันดร์ (13-14)

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand