ผู้ติดตามพระคริสต์คือผู้หาปลา

  กิจการฯ 1:8,14

  Pastor Clayton Walker

  19 กรกฎาคม 2015

pdf

mp3

1. แหล่งของฤทธิ์เดช คือพระวิญญาณบริสุทธิ์

2. จุดประสงค์ของฤทธิ์เดช: การเป็นพยาน

3. การเพิ่มพูนฤทธิ์เดช: การอธิษฐาน

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand