จากผู้ศรัทธาสู่สาวกของพระคริสต์ (ลูกา 14:25-33)
  จากผู้ศรัทธาสู่สาวกของพระคริสต์

  ลูกา 14:25-33

   อาจารย์สิรินมาศ ลีฬหเกรียงไกร

  2 เมษายน 2017

pdf

mp3

1. ยอมสละได้แม้แต่บุคคลที่ตนรักและชีวิตตนเอง
2. ยินดีแบกกางเขนของตน

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand