ก้าวจากเด็กสู่ผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ

  เอเฟซัส 4:13-15

   อาจารย์สิรินมาศ ลีฬหเกรียงไกร

  15 มกราคม 2017

pdfmp3

1.ก้าวจากเด็กมาสู่ความบริบูรณ์ของพระคริสต์
2.ก้าวจากการถูกล่อลวงง่ายกลายเป็นผู้มีจุดยืนมั่นคง
3.ก้าวออกจากความเท็จมาเป็นผู้ยึดถือความจริง

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand