คริสตจักรที่เกิดผลและเป็นพร

  เอเสเคียล 47:1-12

   ศจ.ดร. มาโนช แจ้งมุข

  21 สิงหาคม 2016

pdf

mp3

1. คริสตจักรที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้า
2. คริสตจักรที่ขยายตัวออก(เติบโต)
3. คริสตจักรที่มีอิทธิพลต่อสังคม

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand