เป้าหมายจากพระบิดา
  เป้าหมายจากพระบิดา

  สุภาษิต 3:1-35

   อาจารย์สมชาย ส่องทางธรรม

  26 มีนาคม 2017

pdfmp3

1. จงดำเนินชีวิตที่ถวายเกียรติพระเจ้าเสมอ

ก. ผ่านการดำเนินชีวิตที่ดีงามต่อพระเจ้าและมนุษย์เสมอ [ข้อ 3-4]
ข. ผ่านการถ่อมใจต่อพระเจ้าเสมอ [ข้อ 5-8]
ค. ผ่านทรัพย์สินของตน [ข้อ 9-10]
ง. ผ่านการขอบพระคุณเสมอ [ข้อ 11-12]

2. จงแสวงหาปัญญาแท้ในการดำเนินชีวิตเสมอ

ก. ปัญญายิ่งใหญ่กว่าเงินทอง [ข้อ 13-15]
ข. ปัญญาทำให้ชีวิตเกิดผล [ข้อ 16-20]
ค. ปัญญาทำให้ชีวิตสงบสุข [ข้อ 21-26, 35]

3. จงอย่าเป็นคนผัดวันประกันพรุ่ง

ก. ในการทำดี [ข้อ 27-28]
ข. ในการเลิกทำชั่ว [ข้อ 29-34]

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand