พระเจ้าทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ของเรา

  ปฐมกาล 39:1-5

   อาจารย์สิรินมาศ ลีฬหเกรียงไกร

  4 กันยายน 2016

pdf

mp3

1.พระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยกับผู้ที่เชื่อในพระองค์
2.พระเจ้าทรงช่วยเราให้ประสบความสำเร็จ
3.พระเจ้าทรงอวยพรคนที่ทำดีต่อเราด้วย

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand