พระเจ้าผู้ทรงอยู่กับท่าน (ยอห์น 14:16-17)
  พระเจ้าผู้ทรงอยู่กับท่าน

  ยอห์น 14:16-17

   อาจารย์ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร

  4 มิถุนายน 2017

pdf

mp3

1. ประทานฤทธิ์เดชและกำลังในการเป็นพยาน
2. ทำให้เราเข้าใจความจริงในพระวจนะมากขึ้น
3. ช่วยเราในการอธิษฐานให้เกิดผลมากยิ่งขึ้น
4. เติมเต็มเราด้วยความรักของพระเจ้า
5. ประทานของประทานเพื่อการรับใช้
6. เปลี่ยนชีวิตเราให้ดียิ่งขึ้น

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand