หนทางช่วยกู้ของพระเจ้าต่อคนที่หลงผิด

  2 พงศาวดาร 33:10-13

   อาจารย์เกียรติศักดิ์ สุนทราวิรัตน์

  28 สิงหาคม 2016

pdf

mp3

1. พระเจ้าทรงสื่อสาร
2. พระเจ้าทรงตีสอน
3. พระเจ้าทรงให้อภัย

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand