ชีวิตที่เติบโตในพระคริสต์

  เอเฟซัส 4:13-15

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  22 มิถุนายน 2014

pdf

mp3

1.ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ

1.1 การเติบโตฝ่ายวิญญาณเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณบังเกิดใหม่แล้ว
1.2 การเติบโตฝ่ายวิญญาณเป็นเรื่องลึกลับ และน้อยคนที่จะเติบโตจนเป็นผู้ใหญ่
1.3 ความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณจะเกิดขึ้นทันที เมื่อคุณพบ “กุญแจ” ดอกสำคัญ
1.4 ความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณวัดจากสิ่งที่คุณรู้
1.5 ความเติบโตฝ่ายวิญญาณเป็นเรื่องส่วนบุคคลเ­ท่านั้น

2.แนวทางสู่การเติบโตฝ่ายวิญญาณ

2.1 ยกระดับการอุทิศตัว
2.2 พัฒนาอุปนิสัยแห่งการเติบโตฝ่ายวิญญาณ

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand