ฤทธิ์เดชพระวิญญาณ : กุญแจประกาศข่าวประสริฐที่เกิดผล (กิจการของอัครทูต 1:8)
  ฤทธิ์เดชพระวิญญาณ : กุญแจประกาศข่าวประเสริฐที่เกิดผล

  กิจการของอัครทูต 1:8

   อาจารย์องค์การ เดชะยา

  11 มิถุนายน 2017

pdf

mp3

1. บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์

2. รับฤทธิ์เดชเพื่อทำพันธกิจ

จะทำพันธกิจอย่างไร?
2.1 โดยเป็นพยานถึงพระนามของพระเยซู
2.2 โดยมีเป้าหมายสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับความรอด

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand