ขนาดนี้แล้ว..จะไม่รักได้อย่างไร (1 ยอห์น 4:19)
  ขนาดนี้แล้ว..จะไม่รักได้อย่างไร

  1 ยอห์น 4:19

   อาจารย์เกียรติศักดิ์ สุนทราวิรัตน์

  19 กุมภาพันธ์ 2017

pdfmp3

1. ความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์
2. การตอบสนองต่อความรักของพระเจ้า

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand