ใช้ชีวิตอย่างไรให้ดีที่สุด 

  มัทธิว 6:33

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

   3 มกราคม 2016

pdf

mp3

1. จัดลำดับความสำคัญของชีวิต
1.1. แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า
1.2. แสวงหาชีวิตที่บริสุทธิ์

2. เชื่อวางใจพระสัญญาของพระเจ้า

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand