"เราอาจผิดหวังกับสิ่งต่างๆ คนบางคน แต่ความรักของพระเจ้า จะไม่ทำให้เราผิดหวัง ปล่อยมือของเราจากสิ่งที่พร้อมเปลี่ยนแปลง มายึดความรักของพระเจ้าที่ไม่เปลี่ยนแปลงไป"

"เราอาจผิดหวังกับสิ่งต่างๆ คนบางคน แต่ความรักของพระเจ้า จะไม่ทำให้เราผิดหวัง ปล่อยมือของเราจากสิ่งที่พร้อมเปลี่ยนแปลง มายึดความรักของพระเจ้าที่ไม่เปลี่ยนแปลงไป"

สิ่งต่างๆ ในโลกล้วนเปลี่ยนแปลงทุกวันเวลา
มีสว่าง มีมืดมิด
มีขึ้น มีลง
มีฤดูกาล
จากร้อนอาจกลับกลายเป็นเหน็บหนาว
จากแห้งแล้งอาจกลายเป็นเปียกปอน

คนเคยรักกันวันหนึ่งอาจหมางเมิน
คนเคยมั่งมีวันหนึ่งอาจยากจน
คนเคยสนใจวันหนึ่งอาจไม่ใยดี
คนเคยดีวันหนึ่งอาจร้าย
คนเคยสบายวันหนึ่งอาจเจ็บไข้
คนเคยให้วันหนึ่งอาจต้องร้องขอ
คนเคยพอวันหนึ่งอาจละโมบโลภมาก
คนเคยจากวันหนึ่งอาจกลับมาพบเจอ

ทุกอย่างล้วนอนิจจัง
ดีได้ก็อาจร้ายได้
ร้ายได้วันหนึ่งก็อาจกลับเป็นดีได้
อย่าเสียใจและยึดมั่นกับสิ่งที่เปลี่ยนไป
ยึดมั่นกับความรักพระเจ้าที่ไม่เปลี่ยนแปลง
ปล่อยให้สิ่งต่างๆ ในโลกมันเปลี่ยนไป
แต่อย่าปล่อยให้ใจเรากับพระเจ้าเปลี่ยนแปลง

ความรักพระเจ้ามั่นคงและดำรงค์อยู่เป็นนิตย์ โอบล้อมชีวิตทุกเวลา
นี่แหละสิ่งเดียวที่เรามั่นใจได้ว่าจะไม่เปลี่ยนแปลง
ยึดให้ถูกที่
ปล่อยวางให้เป็น
แล้วสันติสุขอันเกินความเข้าใจจะอยู่ในชีวิตเรา

“แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไป ตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าสืบไปเป็นนิตย์”
สดุดี 23:6

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand