marriage - divorce

marriage - divorce

การแต่งงาน-หย่าร้าง:

หนุ่มสาวชาวยิวที่ต้องการแต่งงานต้องปฏิบัติตามประเพณีอย่างเคร่งครัด ชาวยิวมองว่าการแต่งงานเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ชีวิตครอบครัวเป็นพร และการหย่าร้างเป็นโศกนาฏกรรมครั้งร้ายแรง

การหย่าของชาวยิวต้องทำให้โดยผ่านการพิจารณาของศาล หรือเบธดิน (Bet-Din) ที่ประกอบไปด้วย รับบีที่มีความรู้เรื่องการแต่งงานและหย่าร้าง 3ท่าน

แม้คนยิวจะมองว่าการหย่าร้างเป็นเหมือนเรื่องต้องห้าม แต่ในปัจจุบันสามารถทำได้ตามกฎหมายหากพบว่าฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายไม่ปฏิบัติตาม คำมั่นสัญญาที่เรียกว่าเคทูบาห์ (Ketubah) ที่ให้กันไว้ก่อนแต่งงาน

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand