คำเทศนา ไม่ประนีประนอมต่อการล่อลวง (2 โครินธ์ 11:1-6)

คำเทศนา ไม่ประนีประนอมต่อการล่อลวง

ข้อพระคัมภีร์ (2 โครินธ์ 11:1-6)

โดย อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

เทศนาวันที่ 10 มิถุนายน 2018

เนื้อหาคำเทศนา

1. ไม่ถูกหลอก

2. ไม่ผ่อนปรนต่อความจริง

3. รับรู้ความหวงแหนของพระเจ้า

pdfmp3

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand