ภูเขาน้ำแข็งของการให้ (2 โครินธ์ 8:16–9:15)
  ภูเขาน้ำแข็งของการให้

  2 โครินธ์ 8:16–9:15

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  25 กุมภาพันธ์ 2018

pdf

mp3

1. ความซื่อสัตย์ (8.16-23)
2. ความรัก (8.24)
3. การจัดเตรียม (9.1-5)
4. ความเชื่อวางใจ (9.6-11)

ผลที่เกิดจากใจแห่งการให้ (9.12-14)

(1) คนที่ขัดสนได้รับความช่วยเหลือ (12ก)
(2) การขอบพระคุณพระเจ้า (12ข)
(3) การสรรเสริญพระเจ้า (13)
(4) ผู้รับอธิษฐานเผื่อและระลึกถึงผู้ให้ (14)

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand