เตรียมพร้อมเข้าคานาอัน (โยชูวา 4-5)
  เตรียมพร้อมเข้าคานาอัน

  โยชูวา 4-5

   อาจารย์ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร

  11 มีนาคม 2018

pdf

mp3

1. ตั้งหินสิบสองก้อน : ไม่ลืมพระหัตถกิจของพระเจ้า
2. คนรุ่นใหม่เข้าสุหนัต : ชีวิตที่เป็นของพระเจ้าเพียงผู้เดียว
3. พิธีปัสกา : รำลึกถึงความรอดโดยพระเยซูคริสต์
4. นิมิตจอมทัพ : พระเจ้าทรงเป็นเจ้าของพระราชกิจทั้งสิ้น

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand