รู้จักพระเจ้าที่ท่านเชื่อ

  เนหะมีย์ 9:1-37

   อาจารย์ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร

  26  มิถุนายน 2016

pdf

mp3

1. พระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์ แผ่นดินโลก และสรรพสิ่งทั้งปวง
2. พระเจ้าผู้ทรงเรียกและเลือกเราไว้สำหรับพระองค์
3. พระเจ้าผู้ทรงปลดปล่อยเรา จากพันธนาการของบาป และจากความทุกข์ใจทั้งปวง
4. พระเจ้าผู้ทรงให้หลักที่ชัดเจนในการดำเนินชีวิตแก่เรา
5. พระเจ้าผู้ทรงเลี้ยงดูและไม่เคยทอดทิ้งเรา
6. พระเจ้าผู้ทรงให้อภัยเราเสมอ
7. พระเจ้าผู้ทรงอวยพรและประทานชัยชนะแก่เรา
8. พระเจ้าผู้ทรงตีสอนเราด้วยความยุติธรรม

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand