• ศาสนาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  pastor (1)ศาสนาจารย์ ทนนท์ ชาญชิตโสภณ
  ชีวิต ที่เป็นแบบอย่างของพี่น้องคริสเตียนที่ใกล้ชิดเป็นจุดเริ่มต้นในการเปิด ประตูใจของอาจารย์ ทนนท์ ให้อยากรู้จักกับพระเยซูคริสต์ กว่า 6 เดือนที่ อาจารย์ ทนนท์ ได้เริ่มต้นศึกษาพระคัมภีร์อย่างจริงจัง ความจริงที่ปรากฎในพระคัมภีร์นั้นก็ได้เพิ่มพูนความเชื่อของอาจารย์มากขึ้น เรื่อยๆ จนได้ตัดสินใจเดินติดตามพระเจ้าในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  อาจารย์ ทนนท์ ชาญชิตโสภณ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และระดับปริญญาโทจากคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) อาจารย์ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นำที่สถาบันฮักกัย (Haggai Institute) มลรัฐฮาวาย ประทศสหรัฐอเมริกา และสำเร็จระดับปริญญาโททางด้านพระคัมภีร์ สาขา In-ministry ที่สถาบัน ABTS – Cornerstone University

  แม้ว่าอาจารย์ทนนท์ จะมีโอกาสหลายอย่างในด้านวิชาชีพที่ตนเรียนจบมา อาจารย์ก็เลือกที่จะถวายตัวมารับใช้พระเจ้าเต็มเวลาด้วยความถ่อมใจเป็นอย่าง มาก และสัตย์ซื่อในการอภิบาลผู้เชื่อมาตลอดนับตั้งแต่เมื่อรู้จักพระเยซูคริสต์ จนปัจจุบัน อาจารย์ไม่เพียงเคยมีส่วนในการดูแลกลุ่มนักเรียน นักศึกษาและคนในวัยทำงาน แต่ยังเคยมีส่วนในการทำพันธกิจทั้งในประเทศไทยและพันธกิจในต่างประเทศอีก ด้วย

  ปัจจุบันอาจารย์ทนนท์ได้รับใช้พระเจ้าในหลายบทบาท ท่านเป็นประธานคณะคริสเตียนสานสัมพันธ์ (Nexus Christian Fellowship) และเป็นศิษยาภิบาลคริสตจักรสานสัมพันธ์กรุงเทพ (Neuxs Christian Church, Bangkok) อาจารย์เป็นบุคคลที่มีของประทานในด้านการสอนและการเทศนา คำเทศนาของท่านนำความประจักษ์แจ้งให้เกิดแก่จิตวิญญาณที่แสวงหาสัจธรรมความ จริงของพระเจ้า และนำการฟื้นฟูมาสู่ชุมชนคนของพระเจ้าเสมอ

  อาจารย์ ทนนท์สมรสแล้วกับอาจารย์ธิดานัญญ์ ชาญชิตโสภณหลังรู้จักกันได้ 6 ปี พระเจ้าทรงนำความรักของท่านทั้งสองให้จำเริญขึ้นผ่านการรับใช้ร่วมกันในคริสตจักร และพระเจ้าทรงอวยพระพรให้ท่านมีบุตรชายที่น่ารัก คือ เด็กชายดิฐกร ชาญชิตโสภณ หรือน้องดีโอ้ และบุตรสาวที่น่ารัก คือ เด็กหญิง เดริสา หรือน้องเดลิส

  ท่านและครอบครัวมีนิมิตและภาระใจที่จะ ทำให้พระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์สำเร็จ และมีความเชื่อว่าคริสตจักรสานสัมพันธ์กรุงเทพจะเป็นอีกหนึ่งคำตอบของงาน พระเจ้าในประเทศไทยและทั่วโลกนี้ร่วมกันกับคริสตจักรอื่นๆ ที่เอ่ยพระนามของพระเยซูคริสต์

 • ศาสนาจารย์ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร

  pastor (2)ศาสนาจารย์ ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร
  จุดยืน ความเชื่อของคริสเตียนและความจริงของพระเจ้าคือเหตุผลที่อาจารย์ศรัณย์เปิด ใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตตั้งแต่ยังศึกษาระดับชั้นมัธยมที่โรง เรียนอัสสัมชัญ

  อาจารย์ได้ดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าอย่างเอาจริงเอา จัง ภายในปีแรกที่เชื่ออาจารย์ได้เปิดกลุ่มสร้างสรรค์ชีวิตในโรงเรียนขึ้น และในเวลาต่อมาก็ได้เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการบุกเบิกและอภิบาลกลุ่ม คริสเตียนในอีกกว่า 10 สถาบันอุดมศึกษา

  อาจารย์ศรัณย์จบการศึกษา ระดับปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หลังจากนั้นจบการศึกษาระดับปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผลการศึกษาได้เป็นที่ 1 ของรุ่น

  ปัจจุบัน อาจารย์ศรัณย์มีส่วนรับใช้พระเจ้าในตำแหน่งรองประธานคณะคริสเตียนสาน สัมพันธ์ (Nexus Christian Fellowship) อาจารย์ศรัณย์ได้เริ่มต้นเปิดคริสตจักรสานสัมพันธ์ธนบุรี (Nexus Christian Church, Thonburi) และดำรงตำแหน่งเป็นศิษยาภิบาลตั้งแต่เดือนมกราคม 2013 จนถึงปัจจุบัน

  นอกจากการรับใช้ในคริสตจักรแล้ว อาจารย์ศรัณย์ยังเป็นรองประธานและผู้อำนวยการของมูลนิธิสานสัมพันธ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นโครงการและกิจกรรมสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมและ ครอบครัว

  ปัจจุบันอาจารย์ศรัณย์สมรสแล้วกับอาจารย์สิรินมาศ ลีฬหเกรียงไกร และมีพระพรจากพระเจ้าเป็นบุตรชายที่น่ารักด้วยกัน 1 คนคือ เด็กชายภูมิรพี ลีฬหเกรียงไกน หรือน้องโฟตอน

  อุดมคติในชีวิตของ อาจารย์ศรัณย์ คือ เชื่อและวางใจในความรักและแผนการของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของผู้เชื่อทุกคน ไม่มีสักสิ่งเดียวในชีวิตที่เป็นเรื่องไม่ดีหากเรายังคงอยู่ในน้ำพระทัยของ พระเจ้า ดังที่ปรากฎในพระธรรมโรม บทที่ 8 ข้อ 28 ว่า “เรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระ เจ้า คือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระ องค์”

 • ศาสนาจารย์วรชาติ จันทร์ลา

  3ศาสนาจารย์ วรชาติ จันทร์ลา
  ท่าน ได้พบคำตอบของชีวิตในพระเจ้าตั้งแต่เมื่อ 27 ปีก่อน ที่คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์ หล่มสัก ทันทีที่ได้รู้จักพระเจ้า ท่านได้มีส่วนรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรตั้งแต่ เป็นนักดนตรี หัวหน้ากลุ่มอนุชน นักโต้วาที ช่างซ่อมโบสถ์ ช่างทาสี ฝ่ายงานธุรการ เป็นกระทั่งภารโรงล้างห้องน้ำ เป็นครูสอนคริสตจักรเด็ก และครูสอนดนตรี

  อา จาย์วรชาติ จันทร์ลา จบการศึกษาระดับประถมจากโรงเรียนหนองไขว่ราษฎร์ผดุง และระดับ มศ.1 – มศ.5 ที่ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม และจบ ปวส.จากวิทยาลัยภูมิสิทธิ์พณิชยการช่างกล ขอนแก่น และเคยศึกษาอยู่ที่ศูนย์พระคริสตธรรมพระกิตติคุณสมบูรณ์ หมู่บ้านเศรษฐกิจ หลักสูตร 4 ปี ท่านมีเมล็ดพันธุ์อัครทูต อาจารย์ และผู้ประกาศ ในด้านของประทานพระวิญญาณบริสุทธ์ ท่านมีของประทานถ้อยคำแห่งความรู้ ถ้อยคำแห่งความเชื่อ และการขับผี

  อาจารย์วรชาติ ได้เรียนรู้เรื่องการตั้งคริสตจักร และรับการสอนแบบตัวต่อตัว จาก ศาสนาจารย์นิรุทธิ์ จันทร์ก้อน ศิษยาภิบาลคริสตจักรร่วมนิมิต โดยช่วงแรกของการรับใช้ท่านมีส่วนรับใช้แทบทุกบทบาทในคริสตจักร แต่ยังไม่ทราบว่าตนเองมีของประทาน หรือเด่นเรื่องอะไร ภายหลังในปี 1993 ท่านได้มาร่วมนิมิตและร่วมรับใช้กับคริสตจักรความหวัง ท่านจึงได้ค้นพบสิ่งที่ตัวเองถนัดคือ งานตั้งคริสตจักร สร้างผู้นำ

  ปัจจุบัน อาจารย์ วรชาติ รับใช้พระเจ้าเป็น รองประธานคณะคริสเตียนสานสัมพันธ์ (Nexus Christian Fellowship) และเป็นหัวหน้าภาคกิจการ (Acts) ซึ่งเป็นภาคที่เน้นการทำพันธกิจตั้งคริสตจักรในพื้นที่ทางเหนือตอนล่าง (เพชรบูรณ์ เขาค้อ อุทัยธานี) และกลางบางส่วน (ลพบุรี ชัยนาท) ด้วยประสบการณ์ที่อาจารย์เคยรับใช้ในหลายคริสตจักร และกลุ่มคณะฯ ทำให้ประสบการณ์ และคำแนะนำของอาจารย์เป็นพระพรอย่างมากในงานรับใช้พระเจ้า

 • ศาสนาจารย์ณรงค์ ตันละมัยงาม

  5ศาสนาจารย์ ณรงค์ ตันละมัยงาม
  กว่า 20 ปีที่ใช้เวลาในการแสวงหา พิสูจน์ตรรกะและหลักการความจริงทั้งปวง จนวันหนึ่งอาจารย์ณรงค์ก็ได้มาพบกับหลักการความจริงที่เป็นนิรันดร์และเป็น ความจริงที่เปลี่ยนเข็มทิศชีวิตของท่าน นั่นคือความจริงของพระเจ้า
  ระหว่าง ที่ทำงานอยู่ฝ่ายเทคนิคในห้องปฏิบัติการแห่งหนึ่ง อาจารย์ณรงค์ได้เปิดใจอยากรู้จักพระเจ้าเนื่องจากประทับใจในหลักการดำเนิน ชีวิตที่พระเจ้าสอน ต่อมาอาจารย์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คนรอบข้างมักจะได้ยินอาจารย์พูดเสมอว่างานที่ต้องการทำมากที่สุดในชีวิตคือ การเป็นผู้รับใช้พระเจ้า และในวันนี้ท่านก็ได้ทำในสิ่งที่รักมากที่สุด

  จาก ความสามารถและประสบการณ์ในงานด้าน Creative Art และ Media ที่สั่งสมมายาวนาน อาจารย์มีความตั้งใจที่จะใช้ศักยภาพในด้านงานสื่อสารมวลชนที่มีเหล่านี้ใน การผลิตสื่อต่างๆ เพื่อสื่อสารพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ไปถึงคนในสังคม

  อาจารย์ ณรงค์ มีบุคลิกเป็นคนร่าเริง เป็นกันเอง และเข้ากับคนรอบข้างได้เป็นอย่างดี ในยามว่างชอบเล่นกีฬาฟุตบอล และท่านจึงมีส่วนกำกับงานเยาวชน (New Generation) ในภาพรวมคณะฯ และเป็นหัวหน้าภาคเหนือ 1 (หล่มสัก, บึงสามพัน, วิเชียรบุรี, พิจิตร, ขอนแก่น)

  ปัจจุบันอาจารย์สมรสแล้วกับคุณเพ็ญนภา ตันละมัยงาม ทั้งสองมีบุตรชายที่น่ารักและเฉลียวฉลาดด้วยกัน 1 คน คือ เด็กชายสันติราช ตันละมัยงาม หรือ “น้องนับ(พระพร)”

  อาจารย์ เชื่อว่าทุกคนมีของประทานที่พระเจ้าประทานให้ จึงตั้งใจที่จะพาพี่น้องทุกคนให้ค้นพบและปลดปล่อยของประทานที่พระเจ้าให้มา เพื่อให้งานของพระเจ้าเกิดผลสูงสุด

  “สำหรับคนที่รู้จักพระเจ้าจริงๆ จะสามารถพูดได้ว่าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์ การตายก็ได้กำไร งานที่ประเสริฐที่สุดก็คืองานรับใช้พระเจ้า และการได้อยู่เพื่ออาณาจักรของพระองค์”

 • อาจารย์นิยม ชาญศิริเมธา

  6อาจารย์ นิยม ชาญศิริเมธา
  แม้ จะดื้อและทำผิดมากขนาดไหน แต่พระเจ้าก็ยังรักและให้อภัยเสมอครั้งแล้วครั้งเล่า.. นี่เป็นสิ่งที่สัมผัสใจและเปลี่ยนชีวิตของเด็กดื้อวัย 12 ปีที่ชื่อ “นิยม” ให้ละลายต่อความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพระเจ้า แม้ว่าอาจารย์นิยมจะ เกิดและเติบโตในครอบครัวคริสเตียน แต่เพิ่งได้ตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์และเริ่มต้นแบ่งปันความรักของ พระองค์ให้คนรอบข้างตอนอายุได้ 12 ปีสมัยที่เรียนอยู่ชั้นประถมที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

  อาจารย์ นิยมรักงานดนตรีและการนมัสการตั้งแต่วัยรุ่นและได้รวมกลุ่มเพื่อนเพื่อทำ พันธกิจด้านนี้ ซึ่งในเวลาต่อมาได้พัฒนาเป็นทีมนมัสการที่มีคุณภาพของคริสตจักร
  อาจารย์ นิยมเป็นนักบุกเบิกที่โดดเด่นและเต็มไปด้วยความเชื่อทั้งงานในคริสตจักรและ งานธุรกิจ นอกจากธุรกิจที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพของครอบครัวแล้ว พระเจ้าได้ทรงเปิดทางให้อาจารย์ได้รับใช้ในงานด้านสื่อสารมวลชนและงานเพลง อีกด้วย

  โดยส่วนตัวอาจารย์ชอบร้องและฟังเพลงนมัสการ นอกจากนี้ยังชอบใช้เวลาว่างกับการอ่านหนังสือที่ชอบ อาจารย์เป็นคนร้อนรน เอาจริงเอาจัง มีความเป็นระบบระเบียบ แต่ก็มีความสนุกสนานร่าเริง

  ปัจจุบัน อาจารย์นิยมรับใช้พระเจ้าเป็นหัวหน้างานนมัสการของคณะคริสเตียนสานสัมพันธ์ อาจารย์นิยมสมรสแล้วกับอาจารย์ศิริวรรณ ชาญศิริเมธา ซึ่งเป็นผู้เสริมสร้างชีวิตท่านได้มากทั้งในชีวิตส่วนตัวและในงานนมัสการ อีกทั้งยังดูแลอภิบาลกลุ่มคนวัยทำงานด้วย พระเจ้าทรงอวยพระพรท่านให้มีบุตรชายที่น่ารัก 2 คน คือ น้องแดนนี่ กับ น้องดีแลน ชาญศิริเมธา และมีบุตรสาวอีก 1 คน คือ น้องวีดา ชาญศิริเมธา

  อาจารย์เชื่อว่าคริสตจักรสานสัมพันธ์กรุงเทพจะเป็นอีกหนึ่งคริสตจักรที่จะมีส่วนทำให้แผนการน้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จ
  “ผม รักที่จะรับใช้พระเจ้า เพราะผมสัมผัสความรักของพระเจ้าผ่านการรับใช้พระองค์ เมื่อได้รับใช้ก็เหมือนได้อยู่ใกล้พระองค์ ผมจึงมีความสุข อยากให้ชีวิตนี้เป็นพระพรต่ออาณาจักรของพระเจ้าในทุกเรื่อง อยากเห็นทุกคนได้รับความรอดครับ”

 • อาจารย์องค์การ เดชะยา

  7อาจารย์ องค์การ เดชะยา
  เรา มาจากไหน? อยู่เพื่ออะไร? ตายแล้วไปไหน? นี่คือข้อสงสัยที่อาจารย์องค์การตามหาคำตอบ จนได้มาพบในพระเจ้าและตัดสินใจเดินติดตามพระองค์

  อาจารย์องค์การจบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์เป็นลูกคนสุดท้องในบรรดาพี่น้อง 8 คน

  อาจารย์ องค์การมีประสบการณ์ในการอภิบาลดูแลคนตั้งแต่ครั้งยังเป็นนักศึกษา คนรอบข้างมักพูดถึงอาจารย์ว่าเป็นคนมีความคิดที่ดีและมีสติปัญญามาก จึงไม่น่าแปลกใจที่อาจารย์ได้มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ สมาชิกและการพัฒนาคนในคริสตจักรอย่างเป็นระบบในปัจจุบัน

  นอกจากนี้อาจารย์ยังเป็นนักอบรมพัฒนาบุคลากรที่คริสตจักร บริษัทและหน่วยงานต่างๆมักเชิญท่านไปบรรยายอยู่เสมอ

  ปัจจุบัน อาจารย์องค์การ รับใช้พระเจ้าเป็นศิษยาภิบาลคริสตจักรสานสัมพันธ์ชลบุรี (Nexus Christian Church, Chonburi) และเป็นหัวหน้าภาคตะวันออก (ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา) ในคณะฯ

  อาจารย์องค์การสมรสแล้วกับอาจารย์กนกวรรณ เดชะยา และพระเจ้าได้ทรงอวยพระพรท่านให้มีบุตรสาวที่น่ารัก คือ น้องญาดา เดชะยา

  อาจารย์องค์การยึดถือพระธรรมกิจการฯ 20:24 เป็นปรัชญาในการดำเนินชีวิตและมีความมุ่งมั่นที่จะกระทำให้พระมหาบัญชาของ พระเยซูคริสต์สำเร็จในชีวิตของท่าน อาจารย์เชื่อว่าหากคริสตจักรของพระเจ้าร่วมแรงร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียว พึ่งพาพระเจ้าสุดใจและทำอย่างเต็มที่ พระเจ้าจะสนับสนุนให้เราไปถึงความสำเร็จในการขยายอาณาจักรของพระองค์อย่าง แน่นอน
  “มนุษย์ ทุกคนล้วนต้องการทั้งความสำเร็จและความสุข น้อยคนที่จะพบทั้งสองอย่าง แต่เมื่อเราได้พบพระเจ้าเราจะได้พบทั้งความสำเร็จและความสุข”

 • ศาสนาจารย์กริช คีรีวัลย์

  8ศาสนาจารย์ กริช คีรีวัลย์
  แม้ จะได้ยินเรื่องราวพระเจ้าจากหลายคน ได้อ่านใบปลิว ได้มาร่วมนมัสการพระเจ้า และประทับใจชุมชนของพระเจ้า แต่เสียงของพระเจ้าที่เรียกให้ “แสวงหาพระองค์” ทำให้อาจารย์กริช ตัดสินใจแสวงหาพระเจ้าอย่างจริงจัง จนพบความรักและสันติสุขจากพระองค์ ขณะที่กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 3

  อาจารย์กริชเริ่มต้น รับใช้พระเจ้าด้วยการดูแลกลุ่มนักศึกษาในมหาวิทยาลัย และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 2 จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

  ด้วย ความตั้งใจที่จะใช้ชีวิตเหมือนอย่างพระคริสต์ คือ มีชีวิตที่เสียสละ มีเป้าหมายเพื่อช่วยคนเป็นอันมาก อาจารย์กริชได้มีส่วนในการดูแลและก่อตั้งคริสตจักรในหลายแห่ง ปัจจุบันอาจารย์รับใช้พระเจ้าในการอภิบาลดูแลสมาชิกกลุ่มคนทำงานและเป็น หัวหน้างานพันธกิจตั้งคริสตจักรที่คริสตจักรสานสัมพันธ์ธนบุรี และเป็นหัวหน้าฝ่ายการเจริญเติบโตของคริสตจักร และหัวหน้าภาคกลาง ในคณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

  อาจารย์กริชสมรสแล้วกับอาจารย์วันทนา คีรีวัลย์ และพระเจ้าทรงอวยพรให้ท่านทั้งสองมีบุตรชาย 2 คน คือ เด็กชาย คริสติภูมิ และ เด็กชาย พลภูมิ คีรีวัลย์

  อาจารย์กริชเดินกับ พระเจ้าด้วยความไว้วางใจในพระสัญญาและความสัตย์ซื่อของพระเจ้าเสมอว่า พระเจ้าจะทรงจัดเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนที่แสวงหาพระองค์ ดังข้อพระคัมภีร์ประจำใจใน มัทธิว บทที่ 6 ข้อ 33 “แต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงนี้ให้”

 • อาจารย์ทิพย์วรรณ แสงอากาศ

  9อาจารย์ ทิพย์วรรณ แสงอากาศ
  อาจารย์ ทิพย์วรรณ แสงอากาศ ได้มีโอกาสได้สัมผัสความรักของพระเจ้าเมื่อ 21 ปีที่แล้ว เปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตได้เป็นจุดเริ่มต้นให้อาจารย์ทิพย์วรรณ รับใช้พระเจ้าจากการดูแลผู้เชื่อ จนก้าวไปสู่การบุกเบิกคริสตจักรพระเจ้าร่วมกับอาจารย์สุรใจ แสงอากาศที่อำเภอดำเนินสะดวกในปี 1999 อาจารย์ทิพย์วรรณมีบทบาทในการช่วยดูแลผู้เชื่อด้วยหัวใจผู้เลี้ยงอย่างเข้ม แข็งที่จังหวัดสมุทรสงครามในปี 2008

  อาจารย์ทิพย์วรรณจบปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ การจัดการทั่วไป จากมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง และจบหลักสูตรประกาศนียบัณฑิต สาขา การจัดการและประเมินโครงการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

  ปัจจุบันนอกจากอาจารย์ทิพย์ วรรณจะเป็นผู้สนับสนุนอาจารย์สุรใจที่คริสตจักรสานสัมพันธ์ราชบุรีแล้ว อาจารย์ทิพย์วรรณยังเป็นหนึ่งในคณะผู้นำคริสเตียนสานสัมพันธ์ (Board of Nexus Christian Fellowship) โดยมีส่วนกำกับงานด้านเหรัญญิกของคณะฯ

  ความ ตั้งใจของอาจารย์ทิยพ์วรรณคือการใช้ทักษะ ของประทานฝ่ายวิญญาณ และความสามารถเพื่อขยายอาณาจักรของพระเจ้า และช่วยสนับสนุนผู้เชื่อให้เติบโตขึ้นจนถึงความไพบูลย์ของพระเยซูคริสต์

เกี่ยวกับเรา

นิมิต

พันธกิจหลัก

ค่านิยมหลัก

หลักข้อเชื่อ

คณะผู้นำ