let true love lives in us
  อย่าให้รักเดียวหายไปจากโลก

  –

   อาจารย์ศรัณย์​ ลีฬหเกรียงไกร

  11 กุมภาพันธ์ 2018

pdf

mp3

จะรักษาความรักเดียวใจเดียวไว้ได้อย่างไร
1. คุณต้องเชื่อมั่นในหลักการนี้
2. ถ้าคิดจะรักต้องรู้จักรับผิดชอบ
3. คุณต้องรู้จักตัวเองและหาตัวช่วยไม่ให้ผิดพลาดไป
4. ปฏิบัติดีและมีความคิดที่ดีต่อกัน

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand