ชีวิตในพระคริสต์

  1 เปโตร 1:3-5

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  20 เมษายน 2014

pdf

mp3

1. ชีวิตใหม่

2. ชีวิตที่มีความหวังใจ

3. ชีวิตที่ได้รับความรอดและบำเหน็จในสวรรค์

4. ชีวิตที่ได้รับการปกป้อง

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand