Life strengthening - 4

Life strengthening - 4

งานของพระเจ้าจะไม่สามารถดำเนินไปอย่างดีได้โดยมีผู้ทำเพียงคนเดียว การรับใช้เป็นทีมสำคัญอย่างไร…

การเสริมสร้างจาก “ทีมงาน”
ผู้นำไม่ใช่ผู้วิเศษ ผู้นำทุกคนเป็นมนุษย์ธรรมดา ดังนั้นผู้นำจึงต้องการผู้สนับสนุนที่ดี เพื่อให้งานสำเร็จและเพื่อชีวิตของเขาจะรับการเสริมสร้าง

ทีมงานที่ดีจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จในภาพรวมไม่น้อยไปกว่าการมีผู้นำที่ดีนั่นคือผู้นำที่ดีต้องการทีมที่ดีเยี่ยม

ในพระธรรมอพยพ บทที่ 17 ได้บันทึกเหตุการณ์ที่อิสราเอลต้องทำสงครามกับคนอามาเลข และในเวลานั้น พระเจ้าได้ทรงบัญชาให้โมเสสทำสิ่งที่อาจดูเหมือนแปลกๆ คือ ตราบที่แขนของโมเสสชูขึ้น กองทัพอิสราเอลจะได้เปรียบ
เมื่อโมเสสชูแขนนานๆ ก็เกิดอาการเมื่อย และนั่นคือเหตุผลที่อาโรนกับเฮอร์ ขึ้นไปบนภูเขากับโมเสสด้วย หน้าที่ของเขาคือ “ช่วยยกแขนของโมเสสให้ชูขึ้นตลอดเวลา”

ผู้นำจึงต้องให้ความสำคัญกับทีมงานและมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อทีมงาน คือ มองทีมงานเป็นชีวิต บุคคล ผู้มาเสริมสร้าง ผู้ช่วยคิด และผู้ร่วมประสบความสำเร็จ

ดังนั้นทีมงานทุกท่าน จงเห็นคุณค่าของการเป็นผู้สนับสนุน เพราะท่านคือส่วนสำคัญของความสำเร็จในภาพรวม และมีส่วนช่วยให้งานของพระเจ้าสำเร็จลุล่วงได้อย่างดี

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand