ชีวิตที่พร้อมในการเป็นของขวัญให้พระคริสต์

  มัทธิว 2:1-11

   อาจารย์เกียรติศักดิ์ สุนทราวิรัตน์

  11 พฤศจิกายน 2016

pdfmp3

1. ชีวิตที่แสวงหาพระเจ้า
2. ชีวิตที่ชัดเจนในนิมิต มุ่งมั่น ไม่ท้อถอย
3. ชีวิตที่นมัสการพระเจ้า

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand