อยู่ในโลกอย่างคนของพระเจ้า (ยอห์น 17:15-18)
  อยู่ในโลกอย่างคนของพระเจ้า

  ยอห์น 17:15-18

   อาจารย์ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร

  5 มีนาคม 2016

pdfmp3

1. อยู่ในโลก แต่ไม่ใช่ของโลก
2. อยู่ในโลก ไม่ใช่ด้วยความประมาทแต่ด้วยความระมัดระวัง
3. อยู่ในโลก ไม่ใช่คล้อยตามโลกแต่ยึดพระวจนะพระเจ้า

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand