การดำเนินชีวิตเมื่อใกล้อวสานแห่งยุค

  1เปโตร 4:7-11

   อาจารย์ธนศักดิ์ โฆตะวาณิชย์

  23 สิงหาคม 2015

pdf

mp3

1. มีสติ

2. สงบใจอธิษฐาน

3. รักกันให้มาก

4. ใช้ของประทานอย่างเต็มที่

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand