คู่แท้ไม่แพ้...ถ้าใส่ใจ
  คู่แท้ไม่แพ้…ถ้าใส่ใจ

  –

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  7 พฤษภาคม 2017

pdf

mp3

สภาพปัญหาในครอบครัวทุกวันนี้

หลักการเรื่องชีวิตครอบครัวและความรัก
1.ชีวิตแต่งงานของคริสเตียนเป็นพันธสัญญา
2.พันธสัญญาแต่งงานต้องถูกรักษาไว้ด้วยความรัก

แนวทางภาคปฎิบัติของการรักษาความรัก
1)ระบุสิ่งที่เติมและสิ่งที่บั่นทอนความรัก
2)เริ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเรา
3)แก้ไขปัญหาจากความต่างอย่างสร้างสรรค์
4)จัดสรรเวลาอย่างเจาะจงให้กับคู่ชีวิต

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand