love conquers all
  ความรักชนะทุกอย่าง

  โฮเชยา 2:19-20

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  11 กุมภาพันธ์ 2018

pdf

mp3

  • รักแท้ชนะความผิดและมุ่งแก้ไข

  • รักแท้ชนะความรู้สึกทางลบด้วยความตั้งใจทางบวก

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand