คู่แท้ไม่แพ้...ถ้าสื่อสาร
  คู่แท้ไม่แพ้…ถ้าสื่อสาร

  –

   อาจารย์องค์การ เดชะยา

  14 พฤษภาคม 2017

pdf

mp3

แง่มุมการสื่อสารในพระวจนะพระเจ้า

1. คุณลักษณะสำคัญ 3 ประการเพื่อการสื่อสารที่ดีในชีวิตคู่

1.1 ยอมรับกัน
1.2 เป็นตัวจริง
1.3 เข้าอกเข้าใจ

2. แนวทางพัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ

2.1 สร้างและพัฒนาความรู้สึกปลอดภัยในการสื่อสาร
2.2 พัฒนาจุดมุ่งหมายร่วมกัน
2.3 ฟังให้เป็น
2.4 สื่อสารอย่างเสริมสร้าง

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand