ความรักที่ทำให้เรา STRONG
  1 โครินธ์ 13:4-7

   อาจารย์ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร

  14 กุมภาพันธ์ 2016

pdf

mp3

ลักษณะของความรักที่แท้จริง 5 ประการ ที่จะทำให้เราเข้มแข็ง
1. รักที่ “ถูกต้อง”
2. รักที่ “อดทน”
3. รักที่ “ให้เกียรติ”
4. รักที่ “ให้อภัย”
5. รักที่ “เชื่อในส่วนดี”

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand