love unlimited - communication

love unlimited - communication

การสื่อสารมีอำนาจและพลังอย่างมากทั้งทางบวกและทางลบ
เช่น พระเจ้าสร้างโลกด้วยคำตรัสของพระองค์ มารที่ล่อลวงเอวาด้วยคำพูด เป็นเหตุทำให้ ไม่เชื่อฟังและทำบาปต่อพระเจ้า ส่งผลทำให้แผ่นดินถูกสาป

ความสัมพันธ์ของชีวิตคู่ส่วนใหญ่มักถูก “บั่นทอนด้วยคำพูดของกันและกัน” ไม่กี่คำในแต่ละวัน หากพูดไม่เข้าหูแค่วันละคำ หนึ่งปีก็ 365 คำ
ดังนั้นชีวิตคู่จึงไม่ก้าวหน้าเพราะบาดเจ็บด้วยคำพูดของอีกฝ่าย
หนึ่งในสาเหตุหลักของการหย่าร้าง คือการขาดการสื่อสารที่ดี

คู่สมรสมักไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการสื่อสารก่อนแต่งงาน แต่จะมีปัญหาการสื่อสารหลังแต่งงาน แม้ทั้งคู่จะยืนยันว่ายังรักกันดีอยู่
ตัวอย่างประโยคที่มักเกิดขึ้นที่สะท้อนถึงปัญหาของการสื่อสาร แง่มุมการสื่อสารบางประการในพระวจนะพระเจ้า

มธ. 5:37 จริงก็จงว่าจริง ไม่ก็ว่าไม่ คำ‍พูดที่เกินกว่านี้มาจากความชั่ว
อฟ 4:15 แต่ให้เรายึด‍ถือ (แปลได้อีกว่า ให้เราพูด) ความจริงด้วยความรัก เพื่อจะเจริญ‍ขึ้นในทุกด้านสู่พระ‍องค์ผู้เป็นศีรษะคือพระ‍คริสต์

จงพูดความจริงด้วยใจรัก
อย่าให้ความรักทำให้ความจริงลดลง หรือก่อให้เกิดความเจ็บปวดโดยไม่จำเป็น
ความจริงเป็นเรื่องตรงไปตรงมาและอาจทำให้เจ็บปวด เมื่อเราต้องแนะนำหรือตักเตือนกันและกัน
การพูดความจริงก็เหมือนกับการเป็นหมอผ่าตัด ผู้ซึ่งไม่สามารถช่วยคนไข้ โดยที่ไม่ทำให้คนไข้เจ็บ แต่อย่างไรก็ตามหมอต้องไม่ผ่าตัดให้แผลใหญ่กว่าที่จำเป็น
อาโมส 3:7 แท้‍จริงพระ‍ยาห์‌เวห์องค์‍เจ้า‍นายไม่ทรงทำสิ่งหนึ่งสิ่ง‍ใดโดยไม่เปิด‍เผยความลี้‍ลับให้แก่ผู้‍รับ‍ใช้ของพระ‍องค์ คือผู้‍เผย‍พระ‍วจนะ

แม้ไม่จำเป็นต้องสื่อสารอะไรแต่พระเจ้ากลับตั้งใจสื่อสารกับมนุษย์ผ่านหลายช่องทาง
พระเจ้าไม่ได้สื่อสารทุกเรื่อง แต่ก็มากเพียงพอจนเราเข้าใจว่าพระเจ้าเป็นอย่างไร พระองค์สื่อสารข่าวดีเรื่องความรอดอย่างเต็มที่ด้วยการส่งพระเยซูลงมา

1.คุณลักษณะสำคัญ 3 ประการเพื่อการสื่อสารที่ดีในชีวิตคู่
1.1ห่วงใยเอาใจใส่ (Warmth)
ชีวิตคู่ที่ดี คือ คนสองคนที่ยินดีมาผูกพันร่วมชีวิตกัน โดย ต้องเป็นคนแรกที่
การยอมรับตัวตนที่ไม่สมบูรณ์
1.2เป็นตัวจริง (Genuineness)
หนึ่งในความสัมพันธ์ที่น่ากลัวของชีวิตคู่ คือ ความรู้สึกว่า “รู้หน้าไม่รู้ใจ” เป็นเหตุทำให้อีกฝ่ายรู้สึกไม่มั่นคง ต้องนั่งประเมินทุกอากัปกริยาว่าแท้ที่จริงคนนั้นต้องการอะไรกันแน่
การเป็นคู่แท้…ต้องเรียนรู้ที่จะเป็นตัวตนจริงๆ ไม่เสแสร้ง
1.3เข้าอกเข้าใจ (Empathy)
เราไม่มีทางจะสานสร้างความสัมพันธ์ให้อิ่มใจลึกซึ้ง หากปราศจากความเข้าใจแท้จริง
อย่าชอบตัดสิน ด่วนสรุปในสิ่งที่คู่ครองทำ

2. แนวทางพัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ
เมื่อมีการสื่อสารที่สำคัญมนุษย์เรามีการตอบสนองอยู่ 3 อย่าง คือ
1) หลีกเลี่ยง/เบี่ยงเบน/เปลี่ยนประเด็นที่จะพูดคุย
2) เลือกที่จะเผชิญหน้าพูดคุย แต่รับมือได้ไม่ดี
3) เลือกที่จะเผชิญหน้าพูดคุย แต่รับมือได้ดีมีประสิทธิภาพ
2.1 สร้างและพัฒนาความรู้สึกปลอดภัยในการสื่อสาร
พระเจ้าสร้างความรู้สึกปลอดภัยให้กับมนุษย์คนบาปด้วยการยืนยันความรัก แม้เราทำผิด พระองค์ให้อภัยเสมอ และยังยกเราขึ้นจากทาสของบาปให้เป็นบุตร เป็นแก้วตาดวงใจของพระองค์
2.2 พัฒนาจุดมุ่งหมายร่วมกัน
อาโมส 3:3 สองคนจะเดินไปด้วย‍กันได้หรือนอก‍จากทั้ง‍สองจะได้ตก‍ลงกันไว้ก่อน?
จุดมุ่งหมายร่วมกัน คือ การพูดคุยครั้งนี้เราได้รับประโยชน์และชนะร่วมกัน โดยไม่มีคน แพ้-ชนะ แต่เป็น ชนะ-ชนะ
2.3 ฟังให้เป็น
สภษ. 18:13 ถ้าคนตอบก่อนจะได้‍ยินก็เป็นความโง่และความขาย‍หน้าแก่เขา
การฟังให้เป็น : คือการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ ซึ่งเป็นระดับการฟังที่ดีที่สุด
2.4 สื่อสารอย่างเสริมสร้าง
จุดประสงค์ในการสื่อสาร ไม่ใช่แค่ความชัดเจน เพื่อที่จะเข้าใจเพื่อที่จะบอกความจริงเท่านั้น
แต่การสื่อสารมีเป้าหมายคือต้องมีความเหมาะสมให้กำลังใจและเสริมสร้างผู้ฟัง

อฟ.4:29 อย่าให้คำเลว‍ร้ายออกจากปากของท่าน‍ทั้ง‍หลาย แต่จงกล่าวคำดีๆ ที่เสริม‍สร้างและที่เหมาะกับความต้อง‍การ เพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้‍ยิน

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand