ก้าวต่อไปด้วยความเชื่อมั่น

  2 ทิโมธี 2:8-13

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  18 กันยายน 2016

pdf

mp3

1. เชื่อมั่นในข่าวประเสริฐและพระวจนะ
2. เชื่อมั่นในพระสัญญา

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand