เพ็นเทคอส

เพ็นเทคอส

ชื่อเรียกอื่นๆ ในพระคัมภีร์ที่หมายถึงเทศกาลเพ็นเทคอสต์:

คำว่า เพ็นเทคอสต์ มาจากภาษากรีก แปลว่า ที่ 50 คือ นับจากเทศกาลปัสกามา 7 สัปดาห์ (7×7=49)
แล้ววันถัดมาก็เริ่มเทศกาลเพ็นเทคอสต์ (กจ 20:16, 1คร 1 6:8) เป็นวันที่พระเจ้าทรงเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเหนือผู้เชื่ออย่างไม่จำกัดครั้งแรก (กจ 2:1-4)
ซึ่งที่จริงคือ เทศกาลฉลองการเก็บเกี่ยวของยิว 1 ใน 3 เทศกาลใหญ่ของยิว

ชื่ออื่นๆ ที่พระคัมภีร์ใช้หมายถึงเพ็นเทคอสต์ได้แก่
– เทศกาลสัปดาห์ (Chag Ha-shavuot หรือ Shavuot) เป็นชื่อสามัญที่ใช้เรียกเทศกาลนี้เพราะฉลองกัน 7 วัน (อพย  34:22, ฉธบ 16:9-10)
– เทศกาลฉลองเก็บเกี่ยว (Chag Ha-Katsir) เพราะเป็นการสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวในฤดูใบไม้ผลิ เดือนสิวาน (อพย 23:16)
– วันถวายผลรุ่นแรก (Yom Ha-Bikkurim) คือเป็นช่วงเวลาแห่งผลิตผลรุ่นแรกของการเก็บเกี่ยวในฤดูร้อน( กดว 28:26)
เทศกาลนี้พระเจ้าทรงให้กำหนดไว้ในพระธรรม เลวีนิติ 23:15-21

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand