ค่ายสาานสัมพันธ์พันธสัญญา 2017
 • แนะนำค่าย

  จงลุกขึ้น ฉายแสง เพราะว่าความสว่างของเจ้ามาแล้ว และพระสิริของพระยาห์‌เวห์ขึ้นมาเหนือเจ้า เพราะว่าดูสิ ความมืดจะปกคลุมแผ่นดินโลก และความมืดทึบคลุมชนชาติทั้งหลาย แต่พระยาห์‌เวห์จะทรงขึ้นมาเหนือเจ้า และพระสิริของพระองค์จะปรา‌กฏเหนือเจ้า และบรร‌ดาประ‌ชาชาติจะมายังความสว่างของเจ้า และพวกพระราชามายังความสุกใสแห่งรุ่งอรุณของเจ้า จงเงยหน้าของเจ้า และมองดูรอบๆ เขาทุกคนถูกรวบรวมเข้ามา พวกเขามาหาเจ้า บุตรชายทั้งหลายของเจ้าจะมาจากแดนไกล และพวกบุตรหญิงของเจ้าจะถูกอุ้มใส่สะเอวมา แล้วเจ้าจะเห็นและปลาบปลื้ม ใจของเจ้าจะตื่นเต้นและเปรมปรีดิ์ เพราะความมั่งคั่งของทะเลจะหันมาหาเจ้า ทรัพย์สมบัติของบรร‌ดาประ‌ชาชาติจะมายังเจ้า – อิสยาห์ 60:1-5

 • วิทยากร

  อ.ธิคุณ

  ศาสนาจารย์ ธิคุณ ภาพเสน่ห์

  ท่านสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาโท ด้านคริสเตียนศึกษาจาก พระคริสตธรรมกรุงเทพ

  ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งศิษยาภิบาลอาวุโสคริสตจักรเมล็ดพันธุ์ 30 แห่งทั่วประเทศ และยังเป็นประธานคณะกรรมการคริสเตียนกลางจังหวัดภูเก็ต

  ท่านมีของประทานที่ชัดเจนในเรื่อง อัครทูต และของประทานการประกาศ

  A.ThongChai

  ศาสนาจารย์ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
  ท่านเป็นประธานร่วมคณะกรรมการ ประสานงานคริสตจักรโปรเตสแตนท์ แห่งประเทศไทย และเป็นประธานมูลนิธิ คริสตจักรคณะแบ๊บติสต์
  ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งความสุข (Church of Joy) และคริสตจักร แห่งความรัก (Church of Love)
  ท่านยังเป็นพระพรต่อสังคมไทย ในบทบาทต่างๆ เช่น ผู้อำนวยการผลิต รายการโทรทัศน์ “คำตอบชีวิต” ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. คณะทำงานยุทธศาสตร์ความ ร่วมมือระหว่างศาสนาเพื่อการปฏิรูป สังคมไทย ปี 2557 เป็นต้น

  A.ThongChai

  อาจารย์สุเมธ เตชะรักษ์พงศ์
  ท่านเป็นรองประธานและกรรมการ บริหารฝ่ายฝึกอบรมของคณะนักธุรกิจ คริสเตียนไทย CBMC (Christian Business Men’s Connection)
  รองประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กลุ่มบริษัททองโกรว์เจ้าของธุรกิจเรดี้เฮ้าส์ (Redihouse) เจ้าของธุรกิจ“ร้านประจำ” เพื่อชุมชน เจ้าของธุรกิจฟาร์มปลากะพง และเป็นวิทยากรประจำด้านการพัฒนา บุคลากรของธนาคารกรุงเทพ

  pastor (1)

  อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  ท่านจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาโทจากคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และจบระดับปริญญาโททางด้านพระคัมภีร์ สาขา In-ministry ที่สถาบัน ABTS – Cornerstone University

  ท่านสมรสแล้วกับอาจารย์ธิดานัญญ์ ชาญชิตโสภณ มีบุตรชาย 1 คนคือ เด็กชายดิฐกร ชาญชิตโสภณ หรือน้องดีโอ้ และบุตรสาว 1 คน คือ เด็กหญิง เดลิสา หรือน้องเดลิส

  ปัจจุบันท่านรับใช้พระเจ้าเป็นเป็นศิษยาภิบาลคริสตจักรสานสัมพันธ์กรุงเทพ และประธานคณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

  pastor (2)

  อาจารย์ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร

  ท่านจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ระดับปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ท่านสมรสกับอาจารย์สิรินมาศ ลีฬหเกรียงไกร และบุตรชาย 1 คนคือ เด็กชายภูมิรพี ลีฬหเกรียงไกร หรือน้องโฟตอน

  ปัจจุบันท่านรับใช้พระเจ้าเป็นศิษยาภิบาลคริสตจักรสานสัมพันธ์ธนบุรีผู้อำนวยการของมูลนิธิสานสัมพันธ์ และรองประธานคณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

 • วิธีการสมัครค่าย

  1. ชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย

  kbankชื่อบัญชี “องค์กรคริสตจักร คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์ เพื่อ ค่ายสานสัมพันธ์พันธสัญญา”
  เลขที่บัญชี 023-3-40186-2

  2. ส่งแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครค่าย
  ส่งมาที่ Email : campregist@nexusfellowship.com

 • ค่าลงทะเบียน

  สมัครค่ายภายใน 30 เมษายนนี้ รับเสื้อค่ายฟรี!!!
  • ผู้ใหญ่      500฿
  • เยาวชน (13-18ปี)  250฿
  • เด็กโต (7-12ปี)      150฿
  • เด็กเล็ก (0-6ปี)      100฿
 • บรรยากาศค่ายปีที่แล้ว

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand