เปลี่ยนกระดูกแห้งให้เป็นกองทัพ

  เอเสเคียล 37:1-14

   ศจ.ดร. มาโนช แจ้งมุข

  5 มิถุนายน 2016

pdfmp3

1. พึ่งพระหัตถ์พระเจ้า
2. พึ่งพระวจนะพระเจ้า
3. พึ่งพระวิญญาณพระเจ้า
4. พึงในพระสัญญาพระเจ้า

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand