เพนเทคอส.. เทศกาลแห่งการเก็บเกี่ยว  

  เฉลยธรรมบัญญัติ 16:9-11

   อาจารย์ธนศักดิ์ โฆตะวาณิชย์

  24 พฤษภาคม 2015

pdf

mp3

1. เทศกาลแห่งการถวายด้วยใจสมัคร

2. เทศกาลแห่งการรำลึกพระพร

3. เทศกาลแห่งความชื่นชมยินดี

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand