สรรเสริญผู้ประทานพร

  สดุดี 103:1-5

   อาจารย์ธนศักดิ์ โฆตะวาณิชย์

  3 กรกฎาคม 2016

pdf

mp3

1. พระเจ้าอภัยบาป
2. พระเจ้ารักษาความป่วยไข้
3. พระเจ้าไถ่ชีวิตเรา
4. พระเจ้าสำแดงความรักและพระกรุณา
5. พระเจ้าจัดสิ่งดีให้บริบูรณ์

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand