prevent the backsliding
  ป้องกันความถดถอย

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  7 มกราคม 2018

pdf

mp3

1. ไม่รักษาใจ

2. ขาดวินัยหรือการปกครองตนเอง

3. ขาดที่ปรึกษาที่ดี

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand