เคล็ดลับรับพระพร

  1ซามูเอล 1:1-11

   อาจารย์สิรินมาศ ลีฬหเกรียงไกร

  28 มิถุนายน 2015

pdf

mp3

1. มีความเชื่อและเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ­้าอย่างแท้จริง

2. มีการริเริ่มการดีต่อพระเจ้า และสัตย์ซื่อกระทำให้สำเร็จ

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand