receieve to be sent out

receieve to be sent out

วันเพ็นเทคอสต์ ( Pentecost ) ถือได้ว่าเป็นวันที่สำคัญของคริสเตียนทั่วทั้งโลก เพราะเป็นวันที่พระเยซูได้สัญญาว่าจะเทพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเหนือผู้เชื่อทุกคน ซึ่งเกิดขึ้น 50 วัน หลังจากพระเยซูคริสต์ฟื้นคืนพระชนม์

เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในวันเพ็นเทคอสก็คือการที่เหล่าสาวกได้เห็นบาง‍สิ่งที่คล้ายเปลว‍ไฟลักษณะเหมือนลิ้นแผ่กระ‌จายอยู่บนตัวพวก‍เขาทุกคน และมากกว่านั้นพวกเขาก็ได้เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และได้เริ่มต้นพูดภาษาแปลก ๆ ( speak in other tongue ) ตามที่พระวิญญาณทรงให้พูด

การพูดภาษาแปลก ๆ จึงเป็นหมายสำคัญอีกประการสำหรับผู้เชื่อเมื่อได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์

วันเพ็นเทคอสยังนับได้ว่าเป็นวันที่เริ่มต้นแห่งการเก็บเกี่ยวในฝ่ายจิตวิญญาณอีกด้วย ในฐานะผู้เชื่อ พระเยซูคริสต์ได้สัญญาเอาไว้ ที่จะให้ฤทธิ์อำนาจแก่เรา เมื่อพระ‍วิญ‌ญาณ‍บริ‌สุทธิ์เสด็จมาเหนือพวกเรา และเราทั้งหลายผู้เชื่อจะเป็นสักขี‍พยานถึงเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ ในรอบตัวเราจนไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลก

กิจการ 1 : 8 “แต่พวก‍ท่านจะได้รับ‍พระ‍ราช‌ทานฤทธา‌นุ‌ภาพ เมื่อพระ‍วิญ‌ญาณ‍บริ‌สุทธิ์เสด็จมาเหนือท่าน และท่าน‍ทั้ง‍หลายจะเป็นสักขี‍พยานของเราในกรุงเย‌รู‌ซา‌เล็ม ทั่วแคว้นยู‌เดีย ทั่วแคว้นสะ‌มา‌เรีย และจน‍ถึงที่สุด‍ปลายแผ่น‍ดินโลก “

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand