จงมีความชื่นชมยินดีเหมือนเปาโล (โรม 8:28)
  จงมีความชื่นชมยินดีเหมือนเปาโล

  โรม 8:28

   อาจารย์ธนศักดิ์ โฆตะวาณิชย์

  30 กรกฎาคม 2017

pdfmp3

1. เปาโลได้ประกาศข่าวประเสริฐในคุก
2. เปาโลได้เขียนจดหมายฝากไปหนุนใจคริสตจักรต่างๆ ในขณะที่ติดคุก

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand