ความสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้ประทานชัยชนะ

  สดุดี 18:1

   อาจารย์องค์การ เดชะยา

  8 พฤษภาคม 2016

pdf

mp3

1. รักพระเจ้าอย่างไม่มีเงื่อนไข
2. รักพระเจ้าอย่างไม่มีเงื่อนเวลา
3. รักพระเจ้าอย่างเห็นคุณค่าพระองค์

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand