ตอบสนองต่อวันสิ้นยุค

  มัทธิว 24:32-51

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  20 กรกฎาคม 2014

pdf

mp3

1. วันสิ้นยุคจะมาเมื่อไหร่ ? (32-35)

2. จะตอบสนองต่อการเสด็จมาของพระเยซูอย่างไร ?

2.1 เฝ้าระวัง (37-42)
2.2 เตรียมพร้อม (43-44)
2.3 สัตย์ซื่อ (45-51)

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand