ตอบสนองพระเจ้าที่ท่านรู้จัก

  เนหะมีย์ 9:38 – 10:39

   อาจารย์ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร

  03 กรกฎาคม 2016

pdf

mp3

1. สัญญาที่จะ “ดำเนินชีวิตตามหลักการของพระเจ้า”
2. สัญญาที่จะ “รักษาชีวิตให้บริสุทธิ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับบาป”
3. สัญญาที่จะ “พักสงบและไว้วางใจในพระเจ้า”
4. สัญญาที่จะ “สนับสนุนพระราชกิจของพระเจ้า”

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand