CARE.UP ครั้งที่ 4: RISE UP - กลุ่มเติบโตที่เป็นพระพร
  CARE.UP ครั้งที่ 4: RISE UP – กลุ่มเติบโตที่เป็นพระพร

   อาจารย์ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร

   25 มีนาคม 2018

pdf

mp3

1.กลุ่มแคร์ที่สำแดงข่าวประเสริฐผ่านชุมชนและแวดวงรอบตัว
2.กลุ่มแคร์ที่ออกไปประกาศข่าวประเสริฐ
3.กลุ่มแคร์ที่ไม่หยุดเติบโต

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand